خواب ابدی...

زندگی در دنیایی که ... هر آینه سادگی ات را پای حماقتت می گذارند ... صادقانه بگویم ... احمقانه است !

دی 93
5 پست
آذر 93
4 پست
آبان 93
7 پست
مهر 93
3 پست
شهریور 93
2 پست
مرداد 93
1 پست
تیر 93
3 پست
خرداد 93
2 پست
اسفند 92
3 پست
بهمن 92
3 پست
دی 92
6 پست
آذر 92
2 پست
آبان 92
7 پست
مهر 92
9 پست